facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner2.png
Na skróty
Czy wiesz, że ...
Sprawdź ofertę
Czytelnia

Licencja

Na użytkowanie programu(ów) z linii Aplikacji Ramzes będącego(ych) własnością firmy AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowej 31A, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000007963 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: AuraTech).

 

WARUNKI LICENCJI

 

§ 1.

Niniejszy dokument (dalej: LICENCJA) zawiera zasady użytkowania Aplikacji Ramzes (dalej: PROGRAM/Y) oraz obowiązki i przywileje UŻYTKOWNIKA oraz producenta AURA Technologies Sp. z o.o.

 

§ 2.

Autorskie Prawa Majątkowe do programów, ich kopii, modyfikacji, źródeł i dokumentacji oraz wszelkich materiałów mających jakikolwiek związek z PROGRAMEM należą wyłącznie do AuraTech.

 

§ 3.

AuraTech przekazuje kopię PROGRAMU UŻYTKOWNIKOWI wskazanemu na Certyfikacie Autentyczności, wydawanym po zakupie programu, a UŻYTKOWNIK ma prawo do korzystania z PROGRAMU z zachowaniem poniższych zasad:

 1. Przekazany UŻYTKOWNIKOWI PROGRAM może być użytkowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. UŻYTKOWNIK ma prawo do zainstalowania serwera bazy danych na jednym komputerze oraz do korzystania z PROGRAMU na jednym komputerze lub w jednej sieci lokalnej zgodnie z wykupioną liczbą użytkowników oraz firm (zakładów) prowadzonych w Aplikacji, wskazaną w Certyfikacie Autentyczności.
 3. Gwarancja udzielana na PROGRAM(Y) AuraTech (dalej GWARANCJA) jest integralną częścią niniejszej LICENCJI.
 4. Złożenie zamówienia na PROGRAM, musi być poprzedzone zapoznaniem się przez UŻYTKOWNIKA z zasadami LICENCJI i GWARANCJI stosowanymi przez AuraTech. Złożenie zamówienia, niezależnie od formy, jest potwierdzeniem przez UŻYTKOWNIKA, iż zapoznał się z 60-dniową wersją PROGRAMU, oferowana funkcjonalność spełnia jego oczekiwania oraz przyjmuje do wiadomości i stosowania zasady LICENCJI i GWARANCJI.
 5. Bezwzględnie zabrania się:
  1. korzystania z programu przez większą liczbę użytkowników i wykorzystywania większej liczby zakładów niż wynikają one z nadanych uprawnień w Certyfikacie Autentyczności
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze PROGRAMU w wersji wynikowej lub jej części
  3. stosowania przedmiotowego PROGRAMU, jego części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu
  4. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim PROGRAMU, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji użytkownika (dalej INSTRUKCJA).
 6. Przekazywanie praw UŻYTKOWNIKA PROGRAMU jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą AuraTech, przy jednoczesnym przekazaniu nowemu UŻYTKOWNIKOWI przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA wszelkich kopii PROGRAMU i INSTRUKCJI użytkowanych przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA oraz po zaakceptowaniu przez nowego UŻYTKOWNIKA wszelkich warunków LICENCJI i GWARANCJI stosowanych przez AuraTech. Zawarcie przez trzy strony (AuraTech, były UŻYTKOWNIK, nowy UŻYTKOWNIK) odpowiedniej umowy (dalej: UMOWA TRÓJSTRONNA) dopełnionej bezwzględnie uiszczeniem przez nowego UŻYTKOWNIKA opłat związanych z przekazaniem LICENCJI jest dla stron umowy wiążącym przekazaniem LICENCJI, co skutkuje nabyciem przez nowego UŻYTKOWNIKA praw Licencyjnych, a równoczesną ich utratą przez dotychczasowego UŻYTKOWNIKA. AuraTech zastrzega sobie możliwość nie wyrażenia zgody na przekazanie LICENCJI nowemu UŻYTKOWNIKOWI.
 7. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do zachowania szczególnej dbałości o bezpieczeństwo powierzonego PROGRAMU, tak aby nie dostał się do rąk osób trzecich.
 8. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie aktualnych przepisów prawnych, wynikających z ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów, na podstawie których definiowane i stosowane są w polskim i europejskim ustawodawstwie wszelkie czynności, sposoby i formy ich prawidłowego realizowania, wspomagane na podstawie czy we współpracy z przedmiotowym PROGRAMEM.
 9. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do korzystania z oferowanych przez AuraTech i na zasadach stosowanych w momencie zakupu PROGRAMU wszelkich usług w tym związanych m.in. z otrzymywaniem modyfikacji, usług szkoleniowych oraz opieki serwisowej.
 10. Przez okres gwarancyjny/ochronny (określony w mailu powitalnym wysyłanym po zakupie PROGRAMU/ÓW) UŻYTKOWNIK LICENCJI otrzymuje nowe wersje programu nieodpłatnie. Po ustaniu okresu gwarancyjnego UŻYTKOWNIK ma dostęp do usługi e-modyfikacje, której wykupienie gwarantuje bieżący dostęp do wszystkich modyfikacji, które pojawiać się będą na przestrzeni najbliższych  roku kalendarzowego. Ilość modyfikacji regulowana jest wyłącznie przez AuraTech.
 11. W przypadku naruszenia zapisów niniejszej LICENCJI UŻYTKOWNIK traci prawo do GWARANCJI. AuraTech zmoże dochodzić swoich roszczeń z tytułu tego naruszenia.
 12. AuraTech ma prawo odstąpić od LICENCJI ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w niniejszej LICENCJI i/lub GWARANCJI lub w przypadku gdy UŻYTKOWNIK nie uiści w terminie należności z tytułu zakupu lub przejęcia praw do użytkowania PROGRAMU.
 13. Do momentu uregulowania należności przez UŻYTKOWNIKA AuraTech zastrzega sobie prawo do pozostawienia w mocy niniejszej LICENCJI z wykluczeniem stosowania wobec UŻYTKOWNIKA wszelkich przywilejów, świadczenia usług i praw, wynikających z GWARANCJI oraz z bezwzględnym, do momentu uregulowania należności, wykluczeniem pkt. 10 par. 3 niniejszej LICENCJI.
 14. PROGRAMY zostały stworzone przez AuraTech z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i przetestowane przy pomocy posiadanych możliwości i narzędzi jednakże AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogłyby wystąpić na skutek stosowania PROGRAMU, utracone korzyści, szkody pośrednie czy wynikowe, w tym również za ewentualną utratę informacji lub straty stanowiące następstwo używania lub braku możliwości używania PROGRAMU.
 15. Po złożeniu przez UŻYTKOWNIKA i realizacji przez AuraTech zamówienia na PROGRAM, PROGRAM nie podlega zwrotowi.
 16. W trakcie udostępniania PROGRAMU w regularnej sprzedaży AuraTech zobowiązuje się do modyfikowania PROGRAMU, aktualizowania go zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz usuwania wszelkich pojawiających się usterek, w czasie pozwalającym na ich prawidłowe przygotowanie i opracowanie odpowiedniej modyfikacji. Ewentualne wycofanie PROGRAMU z regularnej sprzedaży poprzedzone będzie stosowną informacją w odpowiednim czasie.

 

§ 4.

 1. W celu prawidłowego wywiązywania się przez AuraTech i UŻYTKOWNIKA z zasad opisanych w niniejszej LICENCJI i GWARANCJI UŻYTKOWNIK PROGRAMU jest zobowiązany do zaakceptowania warunków licencji i  gwarancji w drodze rejestracji programu oraz do posiadania w oryginalnej wersji Certyfikatu Autentyczności w formie elektronicznej (stosowany od 01.12.2013). Brak wykazania się Certyfikatem Autentyczności może skutkować utratą praw, wynikających z licencji i gwarancji.
 2. W sytuacji zaginięcia Certyfikatu Autentyczności, UŻYTKOWNIK niezwłocznie powinien zgłosić się do AuraTech w celu wydania duplikatu Certyfikatu z zachowaniem obowiązku przedstawienia dowodu zakupu (faktura VAT), jeśli AuraTech uzna to za konieczne.

§ 5.

 1. Na podstawie niniejszej Umowy UŻYTKOWNIK jest uprawniony do użytkowania programu przez czas nieoznaczony.
 2. Wsparcie do programów z serii Aplikacja Ramzes oraz modyfikacje będą świadczone do czasu utrzymywania programów w regularnej sprzedaży.
 3. AuraTech zastrzega sobie zmianę oznaczenia numeru licencji w przypadku udzielenia UŻYTKOWNIKOWI uprawnienia do aktualizacji programu (kodowania modyfikacji). Zmiana taka, nawet jeżeli powoduje zmianę warunków płatności w związku z kodowaniem modyfikacji, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
 4. UŻYTKOWNIK jest zobowiązany udostępnić PROGRAMY na żądanie do kontroli AuraTech w celu zweryfikowania zgodności jego wykorzystania z Warunkami Licencji, w szczególności w zakresie liczby instalacji, liczby stanowisk na których PROGRAMY są wykorzystywane oraz ilość firm/zamkładów na rzecz których wykorzystywane są PROGRAMY. Przedmiotowa kontrola nie będzie dotyczyła danych przetwarzanych przez PROGRAMY. W sytuacji wykrycia nieprawidłowości UŻYTKOWNIK w ciągu 14 dni od wezwania jest zobowiązany do zaniechania naruszeń oraz zastosowania się do zapisów LICENCJI. Po bezskutecznym upływie tego terminu AuraTech ma prawo odstąpić od LICENCJI na rzecz Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w drodze korespondencji listowej.

§ 6.

 1. Wszelkie reklamacje PROGRAMÓW z serii Aplikacja Ramzes należy kierować za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.
 2. Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.
 3. W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.
 4. W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej, uznaje się że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą UŻYTKOWNIKA.
 5. AuraTech zapewnia że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca.

§ 7.

 1. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKA jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31A, NIP 527-10-30-866 (dalej zwana dla potrzeb tego paragrafu: ADO)
 2. Produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. dedykowane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też w celu realizacji współpracy na bazie umowy licencyjne na produkty z serii Aplikacja Ramzes (dalej zwane dla potrze tego paragrafu: Umową) prosimy o podawanie danych, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
 3. Podawanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z niemożnością realizacji dalszej współpracy i świadczenia usługi.
 4. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego z ADO (rodo@auratech.pl) lub telefonicznego (22 460-5-460).
 5. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane w celu wykonania zapisów Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Dane osobowe wynikające z Umowy przetwarzane będą przez okres jednego roku od jej zakończenia/rozwiązania z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jakie mogą mieć związek z UŻYTKOWNIKIEM lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Dane z faktur przetwarzane będą przez okres obowiązkowego ich archiwizowania.
 7. W ramach realizacji Umowy ADO będzie wysyłał na wskazane przez UŻYTKOWNIKA dane, informacje handlowe, marketingowe, techniczne i merytoryczne związane z produktami jakie tytułem umowy zostały przez UŻYTKOWNIKA nabyte.
 8. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Ramzes_OnLine

poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x