facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner3.png

SaldeoSMART - Regulamin

 

Regulamin korzystania z produktu SaldeoSMART

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi dostępu do aplikacji internetowej SaldeoSMART znajdującej się pod adresem internetowym www.saldeosmart.pl oraz zasady funkcjonowania oraz korzystania z tej Aplikacji przez Użytkowników.
 2. Operatorem Aplikacji jest BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 34C w Zabierzowie (32-080 Zabierzów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem zakładowym w wysokości 122 700 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952.

 

§2
Definicje słów i zwrotów użytych w regulaminie

  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.
 2. Aplikacji / SaldeoSMART - rozumie się przez to aplikację internetową pod nazwą SaldeoSMART, dostępną pod adresem internetowym www.saldeo.brainshare.pl, umożliwiającą podejmowanie przez Użytkowników czynności w zakresie, o którym mowa w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu.
 3. Operatorze - rozumie się przez to BrainSHARE IT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 34C w Zabierzowie (32-080 Zabierzów), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000408077, z kapitałem zakładowym w wysokości 122 700 zł, posiadającą numer NIP 5130231812 i REGON 122469952.
 4. Usłudze - rozumie się przez to usługę świadczoną przez Operatora drogą elektroniczną polegającą na udzieleniu dostępu do Aplikacji (poprzez utworzenie indywidualnego konta utworzonego na rzecz danego Użytkownika), w celu korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowie o korzystanie z Usługi - rozumie się przez to umowę, na podstawie której Użytkownik nabył Usługę.
 6. Sprzedawcy - rozumie się przez to podmiot, od którego Użytkownik nabył Usługę na podstawie Umowy o korzystanie z Usługi.
 7. Użytkowniku – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług księgowych, korzystającego z Aplikacji na podstawie Umowy o korzystanie z Usługi w ramach utworzonego dla danego Użytkownika indywidualnego konta.
 8. Firmie - rozumie się przez to przedsiębiorcę korzystającego z Aplikacji za pośrednictwem indywidualnego konta dostępu do Aplikacji, które utworzone zostało dla niego przez Użytkownika, bez ingerencji Operatora lub Sprzedawcy, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Konto - konto utworzone dla danego Użytkownika, dostępne za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dzięki któremu Użytkownik może korzystać z Usługi.

 

§ 3
Prawa autorskie

 1. Wyłączne prawa autorskie do Aplikacji posiada Operator. Prawa te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).
 2. Użytkownik lub Firma korzystając z Usługi nie nabywa jakichkolwiek majątkowych autorskich praw do Aplikacji (w tym na podstawie licencji), a jedynie dostęp do Aplikacji i możliwość posługiwania się nią na zasadach wskazanych w Umowie o korzystanie z Usługi lub w niniejszym Regulaminie. Użytkownik oraz Firma w szczególności nie mogą:
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać Aplikacji,
  • zapisywać, kopiować ani zwielokrotniać Aplikacji w jakiejkolwiek formie,
  • sprzedawać, wydzierżawiać Aplikacji bądź rozporządzać nią w jakikolwiek inny sposób, oraz
  • odtwarzać, dekompilować lub modyfikować Aplikacji w części lub w całości, w jakiejkolwiek formie.

 

§ 4
Dostęp do Aplikacji

 1. Do rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Aplikacji konieczne jest zawarcie pomiędzy nim a Operatorem lub Sprzedawcą Umowy o korzystanie z Usługi. Na podstawie Umowy o korzystanie z Usługi, dla danego Użytkownika zakładane jest indywidualne Konto.
 2. Do założenia Konta dla danego Użytkownika konieczne jest podanie przez niego następujących danych: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail), imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz nazwa używanego programu księgowego. Dane, o których mowa powyżej, podawane są w momencie zawarcia Umowy o korzystanie z Usługi i muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 3. Założenie Konta oznacza nadanie Użytkownikowi unikalnego loginu oraz hasła dostępu, za pomocą którego Użytkownik loguje się do Aplikacji. Login i hasło Użytkownik otrzymuje jako wiadomość e-mail na wskazany w Umowie o korzystanie z Usługi adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych wymienionych w pkt 2 powyżej, Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznej ich aktualizacji poprzez poprawę tych danych w ramach swojego Konta.
 5. W przypadku zapomnienia hasła do Konta, Użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji „Odzyskaj hasło” dostępnej na stronie www.saldeo.brainshare.pl, a następnie zobowiązany jest do postępowania zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
 6. Usługa świadczona jest za pomocą sieci Internet
 7. Użytkownik może korzystać z Usługi za pomocą dowolnego urządzenia elektronicznego wyposażonego w przeglądarkę internetową Firefox lub Internet Explorer w wersji 7 lub 8 oraz połączonego w dowolny sposób z Internetem, a także pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

 

§ 5
Dozwolony zakres korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownik może w ramach swojego Konta (w panelu administracyjnym) zarządzać zgromadzonymi tam danymi, jak również zmieniać hasło dostępu do Konta
 2. Użytkownik korzystając z Aplikacji ma możliwość zakładania kont dostępowych do Aplikacji dla obsługiwanych przez siebie klientów, tj. Firm. Utworzenie dla Firmy konta, o którym mowa powyżej, następuje poprzez wpisanie odpowiednich danych Firmy w formularzu „Dodawania Firmy” w panelu administracyjnym Konta danego Użytkownika.
 3. Użytkownik w ramach utworzonych przez siebie kont dla poszczególnych Firm, o których mowa w pkt 2 powyżej, ma możliwość: wylistowania wszystkich dodanych przez siebie Firm, przeglądu listy kontrahentów Firmy, dodawania dokumentów księgowych Firmy pod określony miesiąc i rok rozliczeniowy oraz ich przeglądania, przekazywania dokumentów do odczytywania, wylistowania załączonych dokumentów Firmy i pobierania ich do PDF, Excel lub ZIP, eksportu danych z dokumentów do pliku przeznaczonego do programu księgowego używanego przez Użytkownika (lista integracji dostępna jest na stronie www.saldeosmart.pl/integracje), załączania i podglądu dokumentów przeznaczonych do odczytywania za pomocą aplikacji SaldeoPULPIT.
 4. Firma, w ramach utworzonego dla niej przez danego Użytkownika konta, o którym mowa w punkcie powyżej, uprawniona jest do: załączania pod określony miesiąc rozliczeniowy skanów dokumentów księgowych, tworzenia rejestrów swoich kontrahentów, wylistowania załączonych dokumentów i pobierania ich do pliku ZIP, Excel lub PDF, wyszukiwania załączonych dokumentów za pomocą wyszukiwarki, zmieniania swoich danych, zmieniania lub odzyskiwania hasła dostępowego do Aplikacji.
 5. Firma, w ramach utworzonego dla niej przez danego Użytkownika konta, o którym mowa w pkt 2 powyżej, uprawniona jest opcjonalnie (po udostępnieniu danej funkcjonalności Aplikacji przez Użytkownika tworzącego konto dla danej Firmy) do: generowania elektronicznych przelewów na podstawie danych z załączonych do systemu dokumentów, oraz przeglądania raportów agregujących informacje z dokumentów.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Aplikacji poprzez rozbudowanie jej o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, a także do wprowadzenia jakichkolwiek innych zmian w funkcjonalnościach Aplikacji.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności do Aplikacji w godzinach między 20:00 a 24:00, związanych z pracami konserwacyjnymi lub aktualizowaniem Aplikacji o nowe funkcjonalności.
 8. W przypadku wystąpienia błędów krytycznych, znacznie utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z Aplikacji, Operator zastrzega sobie prawo do zarządzenia przerwy technicznej w działaniu Aplikacji, w dowolnym czasie.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego (tj. niezgodnego z zasadami niniejszego Regulaminu) korzystania z Usługi przez Firmy, dla których założył indywidualne konta dostępowe do Aplikacji.

 

§ 6
Odpłatność za Usługę

 1. Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi, wysokość oraz sposób zapłaty wynagrodzenia należnego Operatorowi lub Sprzedawcy z tego tytułu, w zależności od tego, z którym podmiotem Użytkownik zawarł Umowę o świadczenie Usługi, określa umowa.

 

§ 7
Reklamacje

 1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi, w tym z przyczyn technicznych leżących po stronie Aplikacji, Użytkownik może powiadomić podmiot, z którym zawarł Umowę o korzystanie z Usługi o powstałych zakłóceniach, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail podany w umowie odpowiednio przez Operatora lub Sprzedawcę
 2. Operator lub Sprzedawca, w zależności od tego do kogo skierowana została reklamacja, o której mowa w pkt 1 powyżej, podejmie działania zmierzające do usunięcia zakłóceń w działaniu Aplikacji bądź innych nieprawidłowości w świadczeniu Usługi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.

 

§ 8
Zaprzestanie świadczenia usługi

  Usługa przestaje być świadczona na skutek okoliczności przewidzianych w Umowie o korzystanie z Usługi, w tym w szczególności:
 1. na mocy zgodnego porozumienia stron,
 2. w wyniku ustania bytu prawnego Użytkownika, na podstawie niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Operatorowi lub Sprzedawcy (w zależności, z którym podmiotem Użytkownik zawarł Umowę o korzystanie z Usługi) przez Użytkownika,
 3. w wyniku nie uiszczenia przez Użytkownika należności z tytułu świadczenia Usługi w terminie wyznaczonym w Umowie o korzystanie z Usługi,
 4. na skutek upływu terminów wypowiedzenia przewidzianych w Umowie o korzystanie z Usługi,
 5. z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy o korzystanie z Usługi, niniejszego Regulaminu lub właściwych przepisów prawa,
 6. w wyniku podejmowania przez Użytkownika działań mogących utrudnić lub destabilizować działanie Aplikacji, a w szczególności zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji, a także mających na celu nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji,
 7. na skutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, o których mowa w paragrafie 4 pkt 2, oraz
 8. w wypadku określonym w paragrafie 11 pkt.3 poniżej,
 9. a także na skutek utracenia przez Użytkownika hasła oraz nieskorzystania z opcji 'Odzyskaj hasło', co powoduje utratę dostępu do Aplikacji.

 

§ 9
Dane Użytkownika i ich ochrona

 1. Dane wprowadzane przez Użytkownika lub Firmę do Aplikacji stanowią własność odpowiednio Użytkownika lub Firmy (zwane dalej „Danymi”).
 2. Operator oraz Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za treść Danych wprowadzanych do Aplikacji, a także za sposób ich wykorzystywania przez Użytkownika w Aplikacji.
 3. Wszelkie Dane są gromadzone i przetwarzane przez Aplikację wyłącznie w celu prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz do rozliczeń Operatora lub Sprzedawcy z Użytkownikiem z tytułu korzystania z Usługi.
 4. W stosunku do wszystkich danych wprowadzanych przez Użytkownika do Aplikacji, stosuje się w szczególności następujące środki ostrożności:
  • Dane wprowadzone do Aplikacji są szyfrowane przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i dzięki temu praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby,
  • poza danymi, o których mowa w paragrafie 4 pkt 2 powyżej, do których dostęp mają także Operator lub Sprzedawca, dostęp do pozostałych Danych wprowadzonych do Aplikacji (za pomocą indywidualnego loginu i hasła) ma wyłącznie Użytkownik lub Firma,
  • Aplikacja jest zabezpieczona przed ewentualną utratą wprowadzonych do niej Danych; zabezpieczenie, o którym mowa powyżej polega na codziennym wykonywaniu kopii zapasowych Danych z okresu ostatnich 7 (siedmiu) dni, oraz
  • budynek i urządzenia (serwery), na których przechowywane są Dane są klimatyzowane, wyposażone w monitoring na wypadek kradzieży, czujniki pożaru oraz zabezpieczenie przed spadkiem napięcia w postaci zasilania serwera z podtrzymaniem bateryjnym oraz generatorowym.
 5. Użytkownik ma w każdym momencie prawo wglądu do wprowadzonych przez siebie Danych, jak również danych, o których mowa w paragrafie 4 pkt2 powyżej, za pośrednictwem swojego Konta, a także do ich zmiany lub usunięcia. Powyższe znajdzie odpowiednio zastosowanie w odniesieniu do Danych wprowadzanych do Aplikacji przez Firmy.
 6. W razie rozwiązania Umowy o korzystanie z Usługi na wniosek Użytkownika, Operator lub Sprzedawca (w zależności od tego, który z tych podmiotów jest stroną Umowy o korzystanie z Usługi) przekaże Użytkownikowi - w ustalonej formie - Dane wprowadzone do Aplikacji przez niego lub przez Firmę, której udostępnił Aplikację na zasadach wskazanych w Umowie o korzystanie z Usługi lub w niniejszym Regulaminie.

 

§ 10
Odpowiedzialność stron

 1. Operator oraz Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Aplikacją.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny wobec Operatora lub Sprzedawcy (w zależności, z którym podmiotem zawarł Umowę o korzystanie z Usługi) za korzystanie Aplikacji zgodnie z postanowieniami Umowy o korzystanie z Usługi oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa o korzystanie z Usługi określa szczegółowe zasady wzajemnej odpowiedzialności stron tej umowy.

 

§ 11
Przepisy końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Operator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na oficjalnej stronie Aplikacji.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w pkt 2 powyżej. Jeżeli Operator lub Sprzedawca (w zależności, z którym podmiotem Użytkownik zawarł Umowę o korzystanie z Usługi) otrzyma od Użytkownika, przed upływem terminu wskazanego powyżej, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, Umowa o korzystanie z Usługi ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku nie otrzymania przez Operatora lub Sprzedawcę (w zależności, z którym podmiotem Użytkownik zawarł Umowę o korzystanie z Usługi) od Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, w terminie w zdaniu tym wskazanym, uznaje się, iż Użytkownik wyraził zgodę za zaproponowaną zmianę Regulaminu.
 4. Ewentualne spory mogące powstać pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą lub Operatorem w związku ze świadczeniem Usługi zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądom właściwym ze względu na siedzibę odpowiednio Operatora lub Sprzedawcy (w zależności, który z tych podmiotów będzie stroną w sporze z Użytkownikiem).
 5. Nazwa Aplikacji, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

 

 

 

 Zobacz także
Ramzes-OnLine
Czy wiesz, że ...

drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x