facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner5.png
Na skróty
Czy wiesz, że ...
Sprawdź ofertę
Czytelnia

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez AURA Technologies Sp. z o.o.

 

Spis treści:

Dział I: Postanowienia ogólne
Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
Dział III: Warunki świadczenia usług
Dział IV: Odpowiedzialność
Dział V: Tryb postępowania reklamacyjnego
Dział VI: Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 

Dział I:
Postanowienia ogólne

 

 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie
  • Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. z późn. zmianami), Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204),
  • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  • Usługobiorca - podmiot korzystający z usług AURA Technologies, który jest stroną umowy o świadczeniu usług z AURA Technologies, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych
  • Usługobiorcą może być osoba prawna lub osoba fizyczna, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Usługobiorcami nie mogą być osoby nie prowadzące działalności gospodarczej.
  • Specyfikacja techniczna - zbiór informacji o systemie teleinformatycznym AURA Technologies oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

 

 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez AURA Technologies usług świadczonych drogą elektroniczną, oraz przesyłania informacji handlowych.

 

 1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez AURA Technologies muszą być zapewnione wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem informatycznym:
  • Dostęp do sieci Internet
  • Dostęp do witryn WWW – przeglądarka www
  • Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta e-mail

 

Dział II:
Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem

 

 1. Niniejszy regulamin obejmuje następujące usługi:
  Usługi świadczone drogą elektroniczną - a w szczególności:
  • Sprzedaż produktów (w tym programów) oferowanych przez AURA Technologies
  • Wsparcie techniczne usługobiorców
  • Newslettery wysyłane przez Serwis Informacyjny AURA Technologies poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci internetowej. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: http://www.ramzes.pl/newsletter
  • Inne usługi świadczone przez AURA Technologies na rzecz Usługobiorców,
  • Inne formy aktywizacji Usługobiorców proponowane przez AURA Technologies (np. ankiety, chat).

 

Dział III:
Warunki świadczenia usług

 

 1. AURA Technologies świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona przez AURA Technologies i przyjęta przez Usługobiorcę.

 

 1. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych AURA Technologies następujących treści:
  • Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych AURA Technologies lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. AURA Technologies zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego AURA Technologies, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

 

 1. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, AURA Technologies ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

 

 1. AURA Technologies zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną 'tajemnicą telekomunikacyjną', która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego AURA Technologies i tylko w przypadku, w którym informacje objęte 'tajemnicą telekomunikacyjną' nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte 'tajemnicą telekomunikacyjną' mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.

 

 1. Informacje objęte 'tajemnicą telekomunikacyjną' mogą być przetwarzane przez AURA Technologies tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego AURA Technologies.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników (Usługobiorców) będących osobami fizycznymi może dotyczyć danych, które zostały udostępnione AURA Technologies.

 

 1. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez AURA Technologies oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, AURA Technologies będzie realizować poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator. Dział IV: Warunki zawierania umowy i rozpoczęcia świadczenia usług oraz rozwiązywania umów

 

 1. AURA Technologies jest zobowiązane do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Usługobiorcy.

 

 1. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny' – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Art. 10, pkt 2.

 

 1. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. AURA Technologies zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją zawierającego dane identyfikujące Usługobiorcę w systemie informatycznym AURA Technologies (nr klienta lub NIP, nazwę Usługobiorcy).

 

 1. Rozpoczęcie korzystania z usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu oraz po uzyskaniu dostępu do tych usług.

 

 1. Uruchomienie niektórych usług drogą elektroniczną może wiązać się z akceptacja dedykowanych regulaminów względem konkretnych usług, bez konieczności sporządzania odrębnych umów. Zawarcie umowy na świadczenie danej usługi drogą elektroniczna nastąpi poprzez akceptację ogólnych warunków (wzorca) tej umowy, który określać będzie szczegółowe jej warunki, w tym w szczególności zasady odpłatności za świadczenie usług. Zawarcie umowy następuje z chwilą akceptacji takiego wzorca umowy. Rozwiązania umowy następować będzie na warunkach, zasadach i w sposób określony we wzorcu tej umowy.

 

 1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi/usług. Skutki prawna zakończenia korzystania z usług określają obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne.

 

Dział IV:
Odpowiedzialność

 

 1. AURA Technologies nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem AURA Technologies.

 

 1. AURA Technologies nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Usługobiorcy.

 

 1. AURA Technologies nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Usługobiorcy lub osobie trzeciej wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia przez Usługobiorcę danych umożliwiających korzystanie z usług świadczonych przez AURA Technologies, w szczególności poprzez udostępnienie osobie trzeciej jego hasła lub loginu.

 

Dział V:
Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  • Niedotrzymania z winy AURA Technologies określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  • Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

 

 1. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

 

 1. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

 

 1. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

 

 1. AURA Technologies rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, AURA Technologies w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

 

Dział VI:
Postanowienia przejściowe i końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego.

 

 1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie właściwy dla siedziby AURA Technologies.

 

 


*  Nr klienta lub NIP firmy 
*  Nazwa firmy 
*  E-mail 
Telefon 

Oświadczam, że akceptuję zapisy powyższego Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w imieniu swoim oraz reprezentowanej przeze mnie firmy.

*       
*  Imię i nazwisko
osoby upoważniownej
do reprezentowania firmy 
*  Stanowisko 
Ramzes_OnLine
Integracje Aplikacji Ramzes

poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x