facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner4.png
Na skróty
Czy wiesz, że ...
Sprawdź ofertę
Czytelnia

Regulamin usługi sms

Ważny od 01.01.2019.

§ 1.
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zakresu, warunków i zasad świadczenia przez AURA Technologies Sp. z o.o. (dalej wymiennie: AuraTech) na rzecz Klienta Usługi wysyłki wiadomości sms zwanej dalej 'sms api'.
 2. AURA Technologies Sp. z o.o. oświadcza, że zawarł umowę z Operatorem, który dostarcza infrastrukturę teleinformatyczną z wykorzystaniem której wykonywana będzie usługa (Platformę Sprzętowo – Programową).

§ 2.
ZAŁĄCZNIKI

Integralną część regulaminu stanowi:

 • Załącznik Nr 1 – Cennik Usług
 • Załącznik Nr 2 – Upoważnienie do nadpisów.

§ 3.
DEFINICJE

Regulamin posługuje się pojęciami, które mają następujące znaczenie:

 1. Serwis – platforma teleinformatyczna będąca własnością Operatora, służąca do obsługi SMS.
 2. Operator – podmiot który dostarcza infrastrukturę informatyczną z wykorzystaniem której wykonywana będzie usługa.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Cennik – załącznik Nr 1 do regulaminu określający rodzaje usług, warunki cenowe i inne dane, dotyczące świadczonych usług.
 5. Saldo prepaid – stan konta Klienta w Serwisie, zmniejszany poprzez wysyłkę wiadomości SMS przez Klienta, możliwy do sprawdzenia bezpośrednio w Aplikacji Ramzes, w stosownym module.
 6. SMS - usługa przesyłania krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
 7. Nadpis – ciąg alfanumeryczny do 11 znaków stanowiący nagłówek w wiadomości SMS.
 8. Zdalne wysyłanie – przekazywanie wiadomości SMS do wysłania za pośrednictwem opracowanego interfejsu.
 9. SPAM – przesyłanie niezamówionej informacji handlowej za pomocą wiadomości SMS.
 10. Asysta Techniczna – oznacza działania AURA Technologies Sp. z o.o. i Operatora mające na celu zagwarantowanie poprawności funkcjonowania Serwisu, w szczególności nadzór i opieka nad poprawnością działania Platformy Sprzętowo-Programowej, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.
 11. Platforma Sprzętowo-Programowa – całość sprzętu i oprogramowania oraz infrastruktury komunikacyjnej Operatora, wykorzystywana do funkcjonowania Serwisu.
 12. Panel kliencki – dodatkowa funkcjonalność w Aplikacji Ramzes pozwalająca na korzystanie z usługi dystrybucji SMSów.

§ 4.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Z chwilą zaakceptowania niniejszego regulaminu saldo prepaid Klienta wynosi 0 zł.
 2. W celu uruchomienia usługi należy zaakceptować niniejszy regulamin oraz opłacić wybrany pakiet SMSów opisany na http://www.ramzes.pl/uslugi/sms. Po odnotowaniu zapłaty usługa jest uruchamiana.
 3. Należności AURA Technologies Sp. z o.o. z tytułu realizacji usług naliczane są na postawie Cennika, obowiązującego w chwili wykonania Usługi oraz w sposób tam wskazany.
 4. Klient może korzystać z Usługi do chwili wyczerpania ('wyzerowania') jego salda prepaid.
 5. Klient doładowuje swoje konto poprzez wpłatę określonej kwoty na rachunek bankowy AURA Technologies Sp. z o.o. nr 62 1140 1010 0000 3254 7600 1001, na podstawie wystawionej przez AURA Technologies Sp. z o.o. proformy. Wpłacona kwota (brutto) powiększa saldo prepaid Klienta.
 6. Saldo prepaid konta Klienta obciążane jest opłatami za poprawnie wysłane wiadomości SMS. Za wiadomości SMS wysłane poprawnie uznaje się wiadomości SMS, które uzyskały status 003, 004, 005, 007 lub 010 jako status 20. Obciążenie następuje w kwotach brutto (powiększonych o podatek VAT).
 7. AURA Technologies Sp. z o.o. jest uprawniony do zmiany Cennika w czasie trwania usługi. AURA Technologies Sp. z o.o. powiadomi Klienta elektronicznie na adres email o każdej zmianie Cennika z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zmiany te będą dla Klienta wiążące, o ile w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o nowym Cenniku, nie z rezygnuje z usługi. Brak rezygnacji z usługi we wskazanym terminie oznacza, iż Klient zapoznał się z treścią nowego Cennika oraz akceptuje jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji zmian Cennika usługa wygasa z chwilą wyczerpania się salda prepaid Klienta. W przypadku rezygnacji z usługi Klient nie może dokonywać nowych doładowań swojego konta.
 8. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się do udzielenia Klientowi kanału informatycznego, za pośrednictwem którego Klient będzie miał możliwość samodzielnie kontrolować saldo prepaid.

§ 5.
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługa 'sms api' polega na dostarczaniu przez Operatora wiadomości SMS do użytkowników polskich i zagranicznych operatorów sieci komórkowych wymienionych w Załączniku nr 1.
 2. Usługi są świadczone przez Operatora na podstawie umowy zawartej z AURA Technologies Sp. z o.o. z zachowaniem należytej staranności oraz najwyższych standardów i praktyk telekomunikacyjnych i o charakterze profesjonalnym. AURA Technologies Sp. z o.o. odpowiada wobec Klienta za wszelkie działania lub zaniechania Operatora jak za własne.
 3. Rozpoczęcie świadczenia Usług 'sms api' następuje w terminie 3 dni od dnia zamówienia usługi i zaakceptowania niniejszego regulaminu.
 4. Operator może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie Usług lub zmienić warunki ich świadczenia, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności, niezależne od Operatora, uniemożliwiające spełnienie wymagań dotyczących zachowania ciągłości świadczenia Usług oraz w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej, w sytuacjach szczególnego zagrożenia i konieczności zachowania ochrony integralności sieci. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez AURA Technologies Sp. z o.o. nie później niż w terminie 12 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się w tym czasie do utrzymania ciągłości usług lub do uruchomienia dostępu zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych po uprzednim poinformowaniu Klienta.
 5. AURA Technologies Sp. z o.o. może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Klienta oraz ma prawo naliczania kar umownych w przypadku, gdy Klient wysyłał wiadomości SMS osobom, które nie wyraziły wcześniej zgody na otrzymywanie tego typu informacji, a jednocześnie Klient nie podejmuje czynności zgodnie z treścią postanowień § 8 ust. 5.
 6. W razie naruszenia przez Klienta postanowień ust. 5 powyżej, AURA Technologies Sp. z o.o. może żądać od Klienta naprawienia poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
 7. AURA Technologies Sp. z o.o. gwarantuje nienaruszalność treści wiadomości SMS Klienta z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 regulaminu.
 8. W celu korzystania z dostępu S3 w usłudze 'sms api' wymagane jest zdefiniowanie co najmniej jednego (1) Nadpisu. Klient dokona zgłoszenia Nadpisów poprzez samodzielne ich zdefiniowanie w stosownej formatce oraz przesłanie podpisanego upoważnienia według wzoru zgodnie z Załącznikiem nr 2. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się do aktywacji Nadpisów w terminie 4 dni roboczych.

§ 6.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA WYSYŁANYCH WIADOMOŚCI SMS

 1. Wysyłanie wiadomości SMS odbywa się z wykorzystaniem stosownego interfejsu.
 2. Dopuszczalna liczba znaków wiadomości SMS to:
  • (a) 160 znaków z alfabetu GSM dla pojedynczej wiadomości SMS;
  • (b) 153 znaków z alfabetu GSM dla każdej części wiadomości SMS w przypadku wiadomości dzielonej do 3 części;
  • (c) 70 znaków specjalnych dla pojedynczej wiadomości SMS Unicode;
  • (d) 67 znaków specjalnych (znaki unicode np. polskie znaki diakrytyczne) dla każdej części wiadomości SMS Unicode w przypadku wiadomości dzielonej do 3 części;
  • (e) 280 znaków (140 Oktetów) w formacie szesnastkowym (hex format) dla wiadomości SMS binarnej.
 3. Polskie znaki diakrytyczne są automatycznie zamieniane na odpowiadające im znaki alfabetu łacińskiego np. ą -> a, ł -> l itd. z wyłączeniem wiadomości Unicode. Prawidłowa konwersja możliwa jest jedynie przy wykorzystaniu podczas wysyłki SMS kodowania znaków iso-8859-2 oraz utf-8. Korzystanie z pozostałych kodowań nie gwarantuje prawidłowej konwersji polskich znaków diakrytycznych.
 4. Klient ma możliwość ustawienia własnego Nadpisu w dostępie S3. (Załącznik nr 2)
 5. Operator i AURA Technologies Sp. z o.o. mają prawo zablokować Nadpisy, odnośnie których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie należą do Klienta i zostały wykorzystane bez odpowiednich zezwoleń.
 6. Interfejs nie umożliwia wysyłki SMS na numery skrócone oraz Premium SMS.

§ 7.
ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR

AURA Technologies Sp. z o.o. wystawia Klientowi Fakturę VAT po każdym doładowaniu konta. Wpłacona przez Klienta kwota będzie kwotą brutto (z podatkiem VAT) wykazaną na fakturze.

§ 8.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

 1. AURA Technologies Sp. z o.o. nie sprawdza i nie bierze odpowiedzialności za to czy numery telefonów odbiorców wiadomości SMS podane przez Klienta przy Zdalnej wysyłce są prawidłowe, aktualne czy też są aktywne w jednej z polskich lub zagranicznych sieci komórkowych GSM.
 2. AURA Technologies Sp. z o.o. nie odpowiada za treści wiadomości SMS wysyłanych przez Klienta za pośrednictwem interfejsu.
 3. AURA Technologies Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości SMS odrzucone przez Serwis podczas Zdalnej wysyłki. Za wiadomości SMS odrzucone uznaje się wiadomości SMS, dla których został zwrócony status 10.
 4. AURA Technologies Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania niezgodne z prawem, jeśli zostały spowodowane przez Klienta.
 5. W przypadku skierowania do AURA Technologies Sp. z o.o. lub Operatora zarzutów wynikających z nieprawidłowych działań Klienta, Klient na wniosek AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do ich wyjaśnienia w ciągu 2 dni roboczych. AURA Technologies Sp. z o.o. ma prawo zażądać wyjaśnienia w formie pisemnej.
 6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za działanie i przesył sygnału w sieciach trzecich. W przypadku wystąpienia awarii Strony dołożą wszelkich starań w celu jej usunięcia, w jak najkrótszym czasie.
 7. AURA Technologies Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak lub utrudniony dostęp do świadczonych przez niego usług w przypadku:
  • (a) awarii sieci telekomunikacyjnych poza Serwisem
  • (b) awarii systemów informatycznych operatorów GSM
  • (c) niepoprawnego przesyłu sygnału w sieciach firm telekomunikacyjnych
  • (d) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej świadczenie usług
  • (e) innych zdarzeń losowych, których Strony nie mogą przezwyciężyć i które są zewnętrzne w stosunku do ich samych i ich działalności.

§ 9.
ASYSTA TECHNICZNA

 1. Klient może zasięgać informacji dotyczących usług AURA Technologies Sp. z o.o. drogą elektroniczną, w dni robocze, pod adresem serwis@auratech.pl oraz telefonicznie pod numerem + 48 22 460-5-470.
 2. Za godziny robocze uznaje się okres od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00.
 3. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się w terminie 24 godzin udzielić Klientowi odpowiedzi na zapytanie zgłoszone zgodnie z treścią ust. 1 powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, w którym AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się udzielić Klientowi odpowiedzi na zapytanie zgłoszone zgodnie z treścią ust. 1, może ulec wydłużeniu do 3 dni.
 4. W przypadku awarii Serwisu AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających do przywrócenia stanu umożliwiającego właściwe korzystanie z systemu przez Klienta. Usunięcie nieprawidłowości w systemie nastąpi w terminie nie późniejszym niż 24 godzin roboczych od chwili wystąpienia nieprawidłowości a w sytuacjach szczególnie uzasadnionych termin usunięcia nieprawidłowości nastąpi w terminie nie późniejszym niż 72 godziny.

§ 10.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje można skladać za pośerdnictwem Formularza reklamacyjnego maksymalnie w przeciągu 14 dni od dnia wykonania usługi przez AURA Technologies Sp. z o.o.
 2. W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.
 3. Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.
 4. W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej, uznaje się że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą Klienta.
 5. AuraTech zapewnia, że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska Klienta, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca.

§ 11.
CZAS TRWANIA USŁUGI

Usługa jest aktywna przez czas doładowania czyli posiadania środków na koncie prepaid. Każde doładowanie konta wznawia dostęp od usługi.

§ 12.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Klient oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.,) w stosunku do danych powierzonych AURA Technologies Sp. z o.o. i Operatorowi lub uzyskał upoważnienie od administratora danych do ich powierzania.
 2. AURA Technologies Sp. z o.o. lub Operator będą gromadzić w swojej bazie informacje przekazane przez Klienta przy wykorzystaniu interfejsu: numer MSISDN odbiorcy, pełną treść wiadomości, która może również zawierać dane osobowe, w tym dane wrażliwe oraz dane nadawcy. AURA Technologies Sp. z o.o. i Operator mają również prawo archiwizować dane opisywane w niniejszym ustępie po zakończeniu każdego miesiąca, co będzie skutkowało brakiem dostępu do ich zasobów przez Klienta.
 3. Operator lub AURA Technologies Sp. z o.o. będą przechowywać informacje o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przez okres 24 miesięcy od dnia ich dostarczenia do Operatora, wyłącznie w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz spełnienia warunków umów zawartych przez AURA Technologies Sp. z o.o. z Operatorem lub Operatora z firmami telekomunikacyjnymi dla potrzeb świadczenia usług objętych postanowieniami niniejszego regulaminu. Po tym okresie Operator i AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązują się do ich usunięcia.
 4. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim informacji przekazanych przez Abonenta, w tym także treści wiadomości SMS i numerów MSISDN, chyba, że będą tego wymagały przepisy prawa, a o każdym żądaniu udostępnienia tych informacji powiadomi niezwłocznie Klienta.
 5. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta o każdym prowadzonym w stosunku do niego lub w stosunku do Operatora postępowaniu administracyjnym, dotyczących danych, o których mowa w ust. 1 i/lub mogącym skutkować zawieszeniem świadczenia usługi, w szczególności o kontrolach GIODO, UKE i UOKiK.
 6. Pomieszczenie serwerowni, w której skolokowana jest infrastruktura serwerowa Operatora, spełnia wymagania stawiane profesjonalnym datacenter, tj.:
  • (a) posiada podłogę techniczną Lindner Nortec o rastrze płyt 600x600 mm, podniesioną na wysokość 50 cm nad poziom stropu, posiada podwyższoną odporność ogniową (REI60) oraz wykładzinę antyelektrostatyczną,
  • (b) posiada system klimatyzacji precyzyjnej z nawiewem zimnego powietrza pod podłogę techniczną,
  • (c) serwerownia chroniona jest przez zaawansowany system kontroli dostępu oraz monitorowane przez system telewizji dozorowej CCTV, w budynku całodobowo pracuje wykwalifikowana ochrona, a wszystkie wejścia i wybrane strefy budynku monitorowane są przez dodatkowy, niezależny system CCTV,
  • (d) serwerownia nadzorowana jest przez wydzielony system wykrywania i sygnalizacji pożaru, który współpracuje z automatycznym systemem gaszenia ognia na czysty środek gaśniczy (bezpieczny dla pracujących pod napięciem urządzeń telekomunikacyjnych oraz ludzi przebywających w pomieszczeniu), system połączony jest z systemem zarządzania budynkiem oraz z systemem automatycznego powiadamiania Straży Pożarnej w przypadku wykrycia pożaru.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień Regulaminu, AURA Technologies Sp. z o.o. i Operator zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do gromadzenia, przechowywania, udostępniania, usuwania i innych czynności dotyczących danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczególności przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejme środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 oraz spełni wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 8. AURA Technologies Sp. z o.o. gwarantuje, że dołoży najwyższej staranności by przesyłane wiadomości SMS pozostały poufne. W szczególności AURA Technologies Sp. z o.o. obowiązuje się nie wykorzystywać treści wraz z numerami nadawców i odbiorców tych wiadomości do innych celów niż realizacja Umowy. Każda osoba, która została upoważniona do przetwarzania danych osobowych zostanie zobowiązana do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta obejmuje również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 9. Klient wyraża zgodę na upoważnianie przez AURA Technologies Sp. z o.o. i Operatora osób, które będą przetwarzać dane osobowe przekazane przez Klienta.
 10. AURA Technologies Sp. z o.o. zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia technicznego, zarówno fizycznego jak i internetowego, pozwalającego na wywiązanie się z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie. Ponadto Operator ma prawo umieszczenia pełnej infrastruktury serwerowej u wykwalifikowanych podmiotów trzecich dających gwarancje bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany regulaminu będą publikowane na http://www.ramzes.pl/uslugi/sms oraz udostępniane w drodze korespondencji mailowej.
 2. Wszelkie spory związane niniejszym regulaminem Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w razie gdy porozumienia nie da się osiągnąć sądem właściwym do rozpoznania sporu pomiędzy stronami będzie sąd właściwy dla siedziby AURA Technologies Sp. z o.o.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
CENNIK USŁUG

Sms api

Usługa polega na wysyłce wiadomości SMS poprzez interfejs http lub https. Interfejs obsługuje zarówno wiadomości tekstowe jak i binarne.

 

Kraj Sieć Cena za 1 SMS
z nadpisem
Polska T-mobile 0.058
Orange 0.058
Play 0.058
Plus 0.058
CenterNet 0.058
Cyfrowy Polsat 0.058 

 

Cecha Dostęp S3
Przepustowość 50 smsów/1 sek, 180 000 sms / 1h
Znacznik czasowy CET
Obsługa numerów przeniesionych TAK
Obsługa numerów w roamingu TAK
Obsługa smsów zwrotnych TAK (przy wykorzystaniu krótkich lub długich numerów sms)
Nadawca Alfanumeryczny, predefiniowany, wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez klienta
Obsługa operatorów zagranicznych NIE

Podane ceny są cenami netto w PLN za 1 SMS.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2
UPOWAŻNIENIE DO NADPISÓW

[miasto], [data]

UPOWAŻNIENIE

Firma [nazwa] z siedzibą w [miejscowość] ([kod pocztowy] ) przy [ulica] upoważnia firmę AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fasolowej 31a, 02-482 Warszawa do używania poniższych podpisów przy wysyłce wiadomości smsFirma [nazwa]oświadcza, że używana przy wysyłce wiadomości sms baza numerów została pozyskana w sposób legalny i wszyscy odbiorcy wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

 

L.P. PODPIS
1  

 

…..........................................................
podpis i pieczątka
poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x