facebook youtube twitter Google+
Nie jesteś jeszcze zalogowany!    
img_topbaner/topbanner2.png
Na skróty
Czy wiesz, że ...
Sprawdź ofertę
Czytelnia

Gwarancja

Niniejszy dokument precyzuje Warunki Gwarancji na Programy z linii Aplikacja Ramzes oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. a jego zapisy stanowią integralną część z Umową Licencyjną. AURA Technologies Sp. z o.o., (dalej: AuraTech) udziela gwarancji na produkty i związane z nimi usługi, wskazane w Certyfikacie Autentyczności wydawanym po zakupie w ramach i na zasadach opisanych poniżej:

§1.

UŻYTECZNE DEFINICJE

 1. GWARANCJA - TO ŚWIADCZENIE NA RZECZ KLIENTA UŻYTKUJĄCEGO PROGRAMY AuraTech (Aplikacja Ramzes), W PRZYSŁUGUJĄCYM OKRESIE GWARANCYJNYM, NIEODPŁATNYCH USŁUG OMÓWIONYCH W §2 NA ZASADACH OPISANYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI.
 2. APLIKACJA RAMZES (dalej APLIKACJA) - Zintegrowany system, wspomagający zarządzenie firmą, pracujący w systemie Windows.
 3. OKRES GWARANCYJNY dla APLIKACJI: Gwarancja udzielana jest maksymalnie na okres 24 miesięcy lecz nie dłużej niż do końca roku następującego po roku zakupu. Okres gwarancyjny wykazywany jest w mailu powitalnym wysyłanym po zakupie programów z serii Aplikacja Ramzes.
 4. CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI (dalej CERTYFIKAT) – dokument wydawany po zakupie programu, zawierający dane Licencjobiorcy, nazwę i parametry nabywanego programu oraz datę wystawienia certyfikatu będącą równą dacie zakupu.
 5. DATA ZAKUPU - to data wystawienia licencji, która wskazana jest w CERTYFIKACIE jako data wystawienia CERTYFIKATU.
 6. BEZPŁATNE PORADY TELEFONICZNE - rozmowy telefoniczne (HELP DESK), których zadaniem jest udzielenie UŻYTKOWNIKOWI PROGRAMU doraźnej pomocy z zakresu PROGRAMÓW i MODYFIKACJI APLIKACJI w ilościach i na zasadach określonych w Regulaminie porad i usług serwisowych z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu.

§2.
ZASADY GWARANCJI

 1. GWARANCJA udzielana jest wyłącznie na jeden PROGRAM wyszczególniony w CERTYFIKACIE (w wersji, w której został kupiony przez UŻYTKOWNIKA) na czas zgodny z zasadami niniejszej Gwarancji (patrz §1 pkt. 3).
 2. W okresie gwarancyjnym nieodpłatnym naprawom (dalej PRZEDMIOT GWARANCJI) podlega:
  1. funkcjonalność PROGRAMU. Jeśli w zaoferowanej funkcjonalności, która zgodnie z Warunkami LICENCJI i niniejszej GWARANCJI, spełnia oczekiwania UŻYTKOWNIKA, podczas pracy na Licencjonowanej wersji programu (klient posiada już oryginał LICENCJI, GWARANCJI oraz dowód zakupu) zostaną wykryte przez UŻYTKOWNIKA PROGRAMU, błędy czy usterki, których nie udało się wykryć UŻYTKOWNIKOWI PROGRAMU podczas testowania wersji 60-dniowej, AURA Tech zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie niezbędnym do ich prawidłowego opracowania i przetestowania.
  2. naprawa bazy danych. Jeśli jej uszkodzenie nie było wynikiem nieprawidłowego użytkowania PROGRAMU przez UŻYTKOWNIKA, AuraTech naprawi przedmiotową bazę danych w czasie niezbędnym do przywrócenia jej do funkcjonalności sprzed awarii.
 3. W okresie gwarancyjnym UŻYTKOWNIKOWI również przysługują:
  1. bezpłatne porady (telefoniczne, mail, chat online) z Działem Wsparcia Technicznego i Serwisu, zgodnie z regulaminem pakietów porad serwisowych
  2. otrzymywanie nieodpłatnych modyfikacji do PROGRAMU. AuraTech będzie wysyłał przedmiotowe modyfikacje do UŻYTKOWNIKA elektronicznie (pocztą elektroniczną lub komunikat w programie) lub zawiadamiał pisemnie (e-mail) bądź telefonicznie o powstaniu modyfikacji oraz miejscu i sposobie jej odebrania (link do ftp). Dodatkowo z chwilą pojawienia się modyfikacji UŻYTKOWNIK może otrzymywać automatycznie stosowne komunikaty pod warunkiem uruchomienia takiej funkcji w APLIKACJI. AuraTech zastrzega sobie możliwość każdorazowego wyboru zastosowania jednej z powyższych form dostarczenia modyfikacji oraz pobierania opłat za wysyłkę modyfikacji na nośniku (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem).
 4. Nieodpłatnym pracom (naprawom) gwarancyjnym nie podlegają:
  1. świadome uszkodzenia funkcjonalności programów, w tym baz danych, powstałe w związku z nierespektowaniem przez UŻYTKOWNIKA zasad opisanych w UMOWIE LICENCYJNEJ oraz niniejszej GWARANCJI, jak również poprzez stosowanie zakazanych przez producenta praktyk, których stosowanie może wpłynąć na nieprawidłowe działanie programów, a tym samym na generowanie błędnych od stanu pożądanego wynikowych stanów danych wejściowych
  2. dodatkowa funkcjonalność PROGRAMU oczekiwana przez UŻYTKOWNIKA, która nie była oferowana w standardowej wersji PROGRAMU zakupionej przez UŻYTKOWNIKA
  3. mechaniczne uszkodzenia nośnika (w tym płyty CD i/lub dysku twardego komputera), na którym zapisany jest PROGRAM.
 5. Prace opisane w §2 pkt.4 a,b,c wykonywane będą odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług, obowiązującym w czasie wykonywania usługi.
 6. AuraTech zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od świadczenia WARUNKÓW GWARANCJI bez uprzedniego informowania o tym UŻYTKOWNIKA, w przypadku, gdy UŻYTKOWNIK:
  1. nieprawidłowo użytkuje PROGRAM – zgłaszane błędy i usterki są wynikiem nieprawidłowości po stronie UŻYTKOWNIKA PROGRAMU lub nośników (np. komputera lub nośników służących do zalecanej archiwizacji), na których PROGRAM jest przechowywany
  2. naruszył zasady UMOWY LICENCYJNEJ I warunków GWARANCJI
  3. nie aktualizuje programu
  4. d) nie uregulował należności za PROGRAM i/lub inne usługi świadczone przez AuraTech na jego rzecz.
 7. Zgodnie §3 pkt.15 UMOWY LICENCYJNEJ, PROGRAM nie podlega zwrotowi.
 8. UŻYTKOWNIK może odstąpić od UMOWY LICENCYJNEJ w okresie GWARANCJI i żądać zwrotu należności poniesionej przy jego zakupie (zwrotowi, na ustalonych zasadach, podlega jedynie wartość za sam PROGRAM, zwrotowi nie podlegają żadne inne opłaty poniesione przez UŻYTKOWNIKA w procesie eksploatacji przedmiotowego PROGRAMU) w wartości pomniejszonej o co najmniej 50% za każdy rok użytkowania PROGRAMU, jedynie w sytuacji jeśli AuraTech nie jest w stanie usunąć błędu czy usterki, która nastąpiła z winy błędu tkwiącego w wersji zakupionego PROGRAMU, a na który UŻYTKOWNIK nie ma ani nie miał żadnego wpływu. Dodatkowo, przy żądaniu zwrotu należności za program, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest podpisać oświadczenie o rezygnacji z dalszego użytkowania PROGRAMU. Po okresie GWARANCJI UŻYTKOWNIK nie może żądać zwrotu należności za PROGRAM. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej przez UŻYTKOWNIKA z powodów opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z UTRATĄ PRAW WYNIKAJĄCYCH Z GWARANCJI.
 9. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z zapisów GWARANCJI i LICENCJI z przyczyn od siebie niezależnych, na skutek działania siły wyższej, w szczególności z powodu pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku, zamieszek, naturalnej katastrofy, wojny lub z powodu innych okoliczności pozostających poza kontrolą AuraTech.
 10. AuraTech nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia czy braki w przesyłkach dla UŻYTKOWNIKÓW, w tym płyt CD i innych nośników z PROGRAMEM lub jego modyfikacją, Instrukcji Obsługi i innych, niewymienionych wyżej składowych przedmiotowej przesyłki do UŻYTKOWNIKA. AuraTech w trybie pilnym po uprzednim skutecznym poinformowaniu go przez UŻYTKOWNIKA o stanie przesyłki, zobowiązuje się do powtórnego przesłania uszkodzonej zawartości. UŻYTKOWNIK nie może natomiast na tej podstawie odstąpić od UMOWY. W sytuacji ewidentnego uszkodzenia przesyłki (np. otwarta lub wyraźnie zniszczona koperta) UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do nieodbierania od pośrednika (listonosza, kuriera) przedmiotowej przesyłki i bezzwłocznego poinformowania o tym AuraTech. AuraTech zobowiązuje się do powtórnej realizacji zamówienia w trybie pilnym.

§3.
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI W RAMACH GWARANCJI

 1. Zgłoszenie 'REKLAMACJI W RAMACH GWARANCJI' odbywa się tylko i wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem Formularza reklamacyjnego.
 2. Rozpatrzenie reklamacji będzie następowało w drodze korespondencji mailowej na podany w formularzu adres -e-mail, najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez AuraTech zgłoszenia.
 3. W sytuacji nieprawidłowych danych kontaktowych reklamację uznaje się za nie byłą i nie podlega ona rozpatrzeniu.
 4. W sytuacji braku stanowiska ze strony AuraTech na przedmiotową reklamację w terminie jak wyżej, uznaje się że reklamacja zostaje rozstrzygnięta zgodnie z wolą UŻYTKOWNIKA.
 5. AuraTech zapewnia, że reklamacje będą zawsze rozstrzygane obiektywnie z uwzględnieniem stanowiska UŻYTKOWNIKA, jednakże decyzja AuraTech jest ostateczna i wiążąca.

§4.
INNE POSTANOWIENIA

 1. AuraTech zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w warunkach Gwarancji jednakże w rozpoczętym przez Klienta okresie Gwarancyjnym będą przestrzegane zasady o jakich w dniu zakupu UŻYTKOWNIK został poinformowany.
 2. Zmienione zasady Gwarancji będą dotyczyły nowo zakupionych Programów.

 

§ 5.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE

 1. Administratorem danych osobowych UŻYTKOWNIKA jest AURA Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Fasolowa 31A, NIP 527-10-30-866 (dalej zwana dla potrzeb tego paragrafu: ADO)
 2. Produkty i usługi oferowane przez AURA Technologies Sp. z o.o. dedykowane są dla osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dlatego też w celu realizacji współpracy na bazie umowy licencyjne na produkty z serii Aplikacja Ramzes (dalej zwane dla potrze tego paragrafu: Umową) prosimy o podawanie danych, które związane są bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
 3. Podawanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z niemożnością realizacji dalszej współpracy i świadczenia usługi.
 4. W sytuacji pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu mailowego z ADO (rodo@auratech.pl) lub telefonicznego (22 460-5-460).
 5. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA będą przetwarzane w celu wykonania zapisów Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 6. Dane osobowe wynikające z Umowy przetwarzane będą przez okres jednego roku od jej zakończenia/rozwiązania z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jakie mogą mieć związek z UŻYTKOWNIKIEM lub jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej. Dane z faktur przetwarzane będą przez okres obowiązkowego ich archiwizowania.
 7. W ramach realizacji Umowy ADO będzie wysyłał na wskazane przez UŻYTKOWNIKA dane, informacje handlowe, marketingowe, techniczne i merytoryczne związane z produktami jakie tytułem umowy zostały przez UŻYTKOWNIKA nabyte.
 8. UŻYTKOWNIKOWI przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Ramzes_OnLine

poleć stronę drukuj do góry


TYTUŁ OKNA

Czytam dane, proszę czekać...
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki dostępu lub przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.
x